Algemene voorwaarden

 

  1. Ik bevestig dat ik mij in een geschikte fysieke en mentale conditie verkeer en over de vereiste vaardigheden beschik om deel te nemen aan het evenement. Ik ben me er echter van bewust, dat er een bepaald risico gepaard gaat met mijn deelname. Daarom bevestig ik dat noch de organisator van het evenement, noch Red Bull GmbH (“Red Bull”) noch een van de aan haar gelieerde bedrijven op enige manier schuld dragen als ik gewond raak. Ik ben in het bezit van een geldige persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering en een persoonlijke ongevallenverzekering, die mijn deelname dekt. Als ik schade toebreng aan iemand anders of hun eigendommen, zal ik de verantwoordelijkheid aanvaarden en zal ik ervoor zorgen dat de organisator, Red Bull of een van de aan haar gelieerde bedrijven in dit opzicht geen schade zal oplopen.

 

  1. Ik ga akkoord met de wedstrijd- en veiligheidsregels van de organisator en volg alle instructies op voor mijn eigen bestwil en die van anderen. Ik heb mijn apparatuur erop gecontroleerd, dat deze in goede staat verkeert, goed is onderhouden en geschikt is voor het Evenement en ik ben me ervan bewust dat ik alleen mag deelnemen na ter plaatse een positieve inspectie en/of een veiligheidscontrole te hebben ondergaan. Mijn deelname kan op elk moment worden geweigerd door de organisator of Red Bull.

 

  1. Red Bull of derden die zij op elk gewenst moment kunnen autoriseren, hebben het recht om audio-opnamen, video-opnamen en foto’s (“Materiaal”) van het Evenement te maken en te gebruiken en mijn naam, afbeelding, stem, prestaties en biografisch materiaal voor onbepaalde tijd te gebruiken voor welk doel dan ook (voor commerciële doeleinden, promotie of anderszins) in alle media.

 

  1. Red Bull zal het Materiaal kunnen gebruiken, uitzenden, screenen, weergeven, reproduceren en/of ter beschikking stellen aan het publiek via alle media inclusief maar niet beperkt tot radio, televisie, bioscopen, evenementen, gegevensdragers en internet. Red Bull heeft het recht om eventuele wijzigingen, intermissies, bezuinigingen of andere wijzigingen aan en in het Materiaal aan te brengen en dergelijk gewijzigd Materiaal zonder beperkingen te gebruiken. Bovendien mag Red Bull de toegekende rechten overdragen aan een derde partij. Ik weet dat ik niet het recht heb om het Materiaal goed te keuren. Ik begrijp dat ik als deelnemer aan het Evenement misschien niet word genoemd en verwacht niet dat ik financieel voordeel zal halen uit mijn afbeelding in Evenement- gerelateerd materiaal.

 

  1. Indien niet anders vermeld, mag ik van Red Bull mijn eigen camera gebruiken tijdens het evenement om bewegende beelden en/of een reeks foto’s/filmopnamen vast te leggen (“Deelnemersinhoud”). Het gebruik van dergelijke Deelnemersinhoud is beperkt tot privédoeleinden en dat betekent dat het op mijn eigen website en mijn sociale mediakanalen gebruikt mag worden. Ik begrijp dat Red Bull de intellectuele eigendomsrechten en mediarechten in handen heeft en op verzoek zal ik Red Bull toegang verschaffen tot de Deelnemersinhoud. Elk commercieel gebruik door mijzelf of door derden is onderworpen aan voorafgaande toestemming van Red Bull.

 

  1. Red Bull of derden die zij op elk gewenst moment kunnen autoriseren, zijn gerechtigd om technische prestatiegegevens (bijvoorbeeld snelheid, airtime, G-krachten en positioneringsgegevens) te verzamelen en om dergelijke gegevens te gebruiken zoals hierboven gedefinieerd, tenzij de verzameling van dergelijke technische prestatiegegevens het sportresultaat zou kunnen beïnvloeden.

 

Door deel te nemen aan dit Evenement stem ik ermee in, dat mijn persoonlijke gegevens die in de loop van dit Evenement worden verwerkt, kunnen worden gebruikt en internationaal worden overgedragen door Red Bull en aan haar gelieerde bedrijven, (i) voor het leiden en beheren van het Evenement en (ii) zoals vermeld in het Privacybeleid (bijvoorbeeld het aanpassen van de inhoud op basis van je voorkeuren). Als jouw persoonlijke gegevens niet worden verzameld, kan je niet deelnemen aan het evenement.

Deelnemersvoorwaarden NL downloaden


Partners Red Bull Caravanrace 2018